I sesja porad.

W dniu 10 grudnia, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się pierwsza sesja bezpłatnych porad, jakich przedsiębiorcom udzielali członkowie Komitetu ds. Nieruchomości. W toku spotkań okazało się, że zgłaszane przez przedsiębiorców problemy obejmują zarówno dziedziny na styku właścicieli nieruchomości i administracji, jak i takie, w których podłożem rodzącego się sporu są typowe umowy cywilne zawierane przez przedsiębiorców. Najczęściej stawiane pytania dotyczyły aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, decyzji o warunkach zabudowy oraz możliwości uzyskania odszkodowań z tytułu ograniczenia lub odjęcia praw do nieruchomości. W zakresie umów cywilnych do najczęściej stawianych problemów należała treść umów najmu oraz zasad korzystania z nieruchomości.

Wszystkim, którzy skorzystali z obecności członków komitetu serdecznie dziękujemy – daliście nam Państwo sporo materii do przemyśleń, które jak mamy nadzieję, znajdą odzwierciedlenie w naszej dalszej pracy. Mamy również nadzieję, że i Państwo uznacie nasze spotkania za pożyteczne.

Wszystkich, z którymi nie zdążyliśmy porozmawiać serdecznie przepraszamy zapraszając jednocześnie na kolejną sesję, która odbędzie się 14 stycznia 2016 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, przy ul. Trębackiej 4. Prosimy jednocześnie o telefoniczną rezerwację terminów spotkania (tel.: 601 530 509). Dostępny jest również adres poczty elektronicznej komitetu: komitet@knkig.pl

.

Bezpłatne konsultacje i doradztwo w sprawach związanych z nieruchomościami.

Nieruchomości (prawa do nich) są jednym z istotnych składników majątku, a gospodarowanie nimi wiązać się może nie tylko z przywilejami wynikającymi z posiadania, ale również obowiązkami. Niezależnie od tego, czy prawo do nieruchomości opiera się na własności, użytkowaniu wieczystym czy tylko najmie, przedsiębiorca powinien mieć świadomość problemów, na jakie może napotkać oraz praw, jakie z posiadaniem nieruchomości się wiążą.

Kiedy posiadanie nieruchomości wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji lub uczestnictwa w sporze, wskazanym jest, aby zapadające decyzje oparte były z jednej strony o racjonalne podstawy a z drugiej wspierały się na przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Mając na uwadze niedosyt wiedzy związanej z nieruchomościami i wynikającą z niego niepewność co do podejmowanych decyzji członkowie Komitetu ds. Nieruchomości KIG uruchomili w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej bezpłatne konsultacje w ww. sprawach.

Na kolejne już spotkanie konsultacyjne, podczas którego właściciele i użytkownicy nieruchomości będą mogli zasięgnąć porady, zapraszamy we czwartek, 31 marca 2016 roku, w godzinach od 11:00 do 14:00 (sala 30, parter budynku KIG, ul. Trębacka 4, Warszawa).

Wychodząc naprzeciw zainteresowanym spoza Warszawy, którzy w tym dniu nie mogą przyjechać osobiście na konsultacje, uruchomiona zostanie w ww. dniu i godzinach możliwość połączenia z doradcami poprzez komunikator Skype. W tym celu należy się połączyć z użytkownikiem proprium.pl

Wzorem poprzednich spotkań we wskazanych powyżej godzinach będzie także czynny numer telefonu: 601 530 509.

Serdecznie zapraszamy.

Notatka z posiedzenia Komitetu ds. Nieruchomości KIG w dniu 22 maja 2013 r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej: Warszawa, ul.Trębacka 4.

Porządek przewidywał omówienie następujących zagadnień:

1. Bazy danych o nieruchomościach – stan aktualny, projekty zmian, możliwe inicjatywy i działania Komitetu.

2. Korytarze przesyłowe – przyjęcie stanowiska Komitetu w sprawie projektu ustawy, opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

3. Deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego – co dalej.

4. Sprawy organizacyjne i różne.

Czytaj dalej

Notatka z posiedzenia Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej w dniu 20 marca 2013

Posiedzenie Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej w dniu 20.03.2013 r. było  poświęcone analizie i ocenie systemu gromadzenia, wykorzystania i udostępniania danych o obrocie nieruchomościami w Polsce. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie KN-KIG będący rzeczoznawcami majątkowymi oraz – jako zaproszeni goście – przedstawiciele licznych instytucji zainteresowanych tematem z racji pełnionych obowiązków, wśród których także znalazło się kilkoro rzeczoznawców majątkowych. Przewodniczący KN-KIG zaprosił przedstawicieli: Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowej Rady Notarialnej, geodetów powiatowych M.St.Warszawy i Piaseczna. Był obecny przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego i Prezes Centrum AMRON Związku Banków Polskich. Przybyli członkowie władz i przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości „Wspólnota Wielkopolska”.

Czytaj dalej

Notatka z czwartego posiedzenia Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej

W dniu  18 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, poświęcone głównie omówieniu projektów aktów prawnych dotyczących nieruchomości, w tym ich szacowania. Przedmiotem analizy były:

a)      projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury,

b)      projekt ustawy o korytarzach przesyłowych, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki.

Czytaj dalej

Zapytanie do PFSRM

Członkowie Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej wystąpili do Prezydenta Polskie Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie z pytaniem o celowość i zasady przygotowywania projektów standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych oraz w dalszej kolejności o celowość ich uzgadniania z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Z duża niecierpliwością oczekujemy odpowiedzi Pana Prezydenta na to zapytanie.

Tekst listu publikujemy poniżej.

Czytaj dalej

Notatka z posiedzenia nr III Komitetu ds. Nieruchomości KIG

Miejsce: Warszawa, ul.Trębacka 4, s.248

Termin: 11 kwietnia 2011

Program posiedzenia:

  1. Informacja o wynikach ankietowania SKO w sprawie aktualizowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – referuje J.Łopato
  2. Przyjęcie stanowiska (uwag) w sprawie projektu ustawy o przekształceniu prawa u.w. w prawo własności – referują: Z.Niemczewski i J.Łopato
  3. Przyjęcie stanowiska w sprawie opiniowania operatów szacunkowych (ocena zasad wynikających z art.157 ugn) – referuje B.Majewska
  4. Przyjęcie stanowiska w sprawie publikowania wskaźnika cen nieruchomości i czynszów – referuje K.Baraniecka.
  5. Przyjęcie stanowiska w sprawie uzgadniania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych z Ministrem Infrastruktury – referuje J.Łopato
  6. Współpraca KN-KIG z przedstawicielami zawodów nieruchomościowych – wprowadzenie do dyskusji Z.Niemczewski
  7. Przyjęcie planu pracy KN-KIG na II półrocze – wprowadzenie J.Łopato
  8. Wolne wnioski, sprawy różne.

Czytaj dalej

Uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”

Warszawa, 2011-02-15

 

 

Pan

Piotr Styczeń

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Infrastruktury

W związku z pismem Pana Ministra z dnia 18 stycznia 2011r. (znak BN1b-L-OWOB/11.01.2011/4) pragnę zgłosić następujące uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”:

Czytaj dalej