Notatka z czwartego posiedzenia Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej

W dniu  18 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, poświęcone głównie omówieniu projektów aktów prawnych dotyczących nieruchomości, w tym ich szacowania. Przedmiotem analizy były:

a)      projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury,

b)      projekt ustawy o korytarzach przesyłowych, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki.

Dyskusja na temat zmiany rozporządzenia Rady Ministrów toczyła się na bazie uwag przygotowanych przez Jana Łopato. Członkowie Komitetu uznali, że wiele z proponowanych zmian jest zbędnych, ponieważ dane zagadnienie zostało dostatecznie jasno uregulowane w ustawach. Postulowano wykreślenie niektórych nowo proponowanych zapisów, jak i części przepisów zawartych w treści rozporządzenia. Wyrażono uznanie dla autorów projektu za wyłączenie z rozporządzenia w całości §50, normującego zasady wyceny do tzw. renty planistycznej. Ubolewano, że nie uczyniono podobnego kroku w przypadku § 36 dotyczącego wyceny tzw. gruntów drogowych. Postanowiono zapoczątkować, na Ogólnopolskiej Liście Dyskusyjnej rzeczoznawców majątkowych, dyskusję nad szczególnie istotnymi zmianami. Uwagi przedyskutowane na posiedzeniu Komitetu i zgłoszone na OLD zostaną przekazane właściwym organom państwowym.

Uwagi do projektu ustawy o korytarzach przesyłowych przygotował Zbigniew Niemczewski. Podkreślono, że projekt ustawy nosi wszelkie znamiona tak zwanych specustaw, których celem jest maksymalne uproszczenie procedur, wyłączające stosowanie ogólnym norm prawnych, obowiązujących w działaniach opartych na prawie cywilnym i administracyjnym. Zastosowane w projekcie regulacje wyłączają stosowanie szeregu norm aktów prawa dotychczas obowiązującego oraz zmieniają (przez eliminację lub wyłączenia) system prawa. Tym razem uproszczenie dotyczy działań związanych z budową i eksploatacją liniowych urządzeń przesyłowych; przy okazji rozwiązuje również problematyczne stany faktycznie istniejące. Zwrócono uwagę, że projekt narusza postanowienia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie:

  • gwarancji równości podmiotów wobec prawa;
  • poszanowania własności i innych praw majątkowych;
  • poszanowania wolności;
  • poszanowania swobody rozporządzania mieniem.

Projekt ustawy ma zasadniczy wpływ na interesy przedsiębiorców przesyłowych  – którym zdecydowanie ułatwia przygotowanie inwestycji w zakresie realizacji sieci infrastruktury; właścicieli nieruchomości – których obciąża (z mocy prawa) służebnością przesyłu przyznając jednocześnie odszkodowanie z tego tytułu liczone w sposób algorytmiczny; rzeczoznawców majątkowych – których ruguje z procedury obliczania wartości.

Postanowiono kontynuować dyskusję za pośrednictwem listy dyskusyjnej KN-KIG, a także list dyskusyjnych rzeczoznawców majątkowych. Zebrane uwagi zostaną przekazane pomysłodawcy projektu ustawy: Ministerstwu Gospodarki.

Komitet zapoznał się także z opracowaniem, przygotowanym przez Barbarę Majewską, dotyczącym możliwości zastosowania postępowania arbitrażowego do rozstrzygania sporów pomiędzy rzeczoznawcą majątkowym a jego klientem, kwestionującym treść operatu szacunkowego. Uważamy, że procedura ta, dotychczas w zasadzie niewykorzystywana, może być owocnie stosowana w ramach istniejącego porządku prawnego. Notatka na ten temat zostanie zamieszczona na witrynie KN-KIG, kwestia arbitrażu będzie przedmiotem dalszych analiz.