Notatka z posiedzenia Komitetu ds. Nieruchomości KIG w dniu 22 maja 2013 r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej: Warszawa, ul.Trębacka 4.

Porządek przewidywał omówienie następujących zagadnień:

1. Bazy danych o nieruchomościach – stan aktualny, projekty zmian, możliwe inicjatywy i działania Komitetu.

2. Korytarze przesyłowe – przyjęcie stanowiska Komitetu w sprawie projektu ustawy, opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

3. Deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego – co dalej.

4. Sprawy organizacyjne i różne.

Ad. 1.  Jan Szczygielski przedstawił sprawozdanie ze spotkania członków Komitetu (Jan Łopato, Jan Szczygielski) z Głównym Geodetą Kraju p. Kazimierzem Bujakowskim w dniu 13 maja 2012.Ustalono, że treść sprawozdania zostanie opublikowana na witrynie internetowej KN-KIG i witrynie PIRM, a informacja o tym fakcie zostanie przekazana na listy dyskusyjne, których członkami są rzeczoznawcy majątkowi. Niezależnie od tego Jan Szczygielski opublikuje sprawozdanie w Biuletynie wydawanym przez PTRM.

Ponadto, w związku ze sprawozdaniem ustalono: Krzysztof Krzywicki przeanalizuje projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, szczególnie w kontekście dostępu rzeczoznawców majątkowych do rejestrów prowadzonych przez PODGiK i opłat za dostęp; wnioski i postulaty KN-KIG przekaże ministrowi administracji i cyfryzacji oraz GGK.

Ustalono także, że Leszek Flis zbierze z list dyskusyjnych i innych źródeł konkretne przykłady „patologii” w zakresie dostępu do baz i opłat, mające miejsce w PODGiK-ach, które Komitet przekaże GGK.

Jan Łopato, kontynuując jeden z wątków poruszonych na spotkaniu z GGK, poinformował o rozmowie z prezesem Krajowej Rady Notarialnej p. Tomaszem Janikiem na temat zakresu informacji o nieruchomościach, zawartych w aktach notarialnych. Po dyskusji ustalono: Jan Łopato i Jan Szczygielski opracują „szablon opisu nieruchomości”, który mógłby być wykorzystany przez notariuszy przy sporządzaniu umów sprzedaży. Projekt „szablonu” zostanie skonsultowany z Urzędem Głównego Geodety Kraju oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, a następnie przedłożony Krajowej Radzie Notarialnej.

Ad. 2. Zbigniew Niemczewski przedstawił projekt stanowiska KN-KIG w sprawie projektu ustawy o korytarzach przesyłowych, opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Po dyskusji członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli przedłożone stanowisko. Ustalono, że ze względu na wagę i kontrowersyjność problematyki zawartej w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych, stanowisko KN-KIG zostanie przedstawione kierownictwu KIG oraz innym komitetom KIG celem zebrania opinii i uwag, dzięki czemu może zyskać status stanowiska Krajowej Izby Gospodarczej.

W związku z obawą, że stanowisko KN-KIG w sprawie korytarzy przesyłowych może nie zyskać statusu stanowiska całej KIG, postanowiono opracować drugie stanowisko KN-KIG poświęcone ocenie wyłącznie jednego aspektu projektu ustawy, mianowicie parametrycznego ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Zadanie to powierzono zespołowi:Zbigniew Niemczewski, Andrzej Gierasimiuk, Leszek Flis (z możliwością doproszenia do współpracy Jarosława Matejczuka).

Ad. 3. Piotr Walczyk omówił przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego tzw. deregulacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego podkreślając m.in. wątpliwości natury konstytucyjnej. Podkreślił, że ustawa deregulacyjna stanowi kolejne potwierdzenie braku całościowej koncepcji rządu w kwestii regulowania rynku nieruchomości. Ustalono: po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej Piotr Walczyk przygotuje projekt stanowiska KN-KIG zawierającego ocenę polityki rządu w kwestii rynku nieruchomości. Projekt zostanie przedyskutowany i przyjęty w trybie dyskusji i głosowania za pośrednictwem listy dyskusyjnej KN-KIG.

Ad. 4. Jan Łopato poinformował o przyjęciu w poczet członków KN-KIG p. Eweliny Kuleszy, nieobecnej na posiedzeniu ze względu na ważne obowiązki zawodowe. Pani E.Kulesza uzyska dostęp do listy dyskusyjnej KN-KIG.

Jan Łopato poinformował o złożonej członkom KN-KIG ofercie współpracy z „Gazetą Finansową” – dział Nieruchomości. Omówił zasady współpracy: redakcja składa zapotrzebowanie na konkretny temat (artykuł) na 5-7 dni przed publikacją, można także zgłaszać własne propozycje tematów. Autorzy nie otrzymują honorariów za publikacje.

Na apel Zbyszka Niemczewskiego pomoc w prowadzeniu witryny KN-KIG zadeklarowała Marta Górska.

Ustalono, że Federacja zostanie zaproszona do nawiązania współpracy z KN-KIG.

Od strony logistycznej posiedzenie zostało przygotowane przez p. Katarzynę Dwórznik.

Opracował:  Jan Łopato