Notatka z posiedzenia nr III Komitetu ds. Nieruchomości KIG

Miejsce: Warszawa, ul.Trębacka 4, s.248

Termin: 11 kwietnia 2011

Program posiedzenia:

 1. Informacja o wynikach ankietowania SKO w sprawie aktualizowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – referuje J.Łopato
 2. Przyjęcie stanowiska (uwag) w sprawie projektu ustawy o przekształceniu prawa u.w. w prawo własności – referują: Z.Niemczewski i J.Łopato
 3. Przyjęcie stanowiska w sprawie opiniowania operatów szacunkowych (ocena zasad wynikających z art.157 ugn) – referuje B.Majewska
 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie publikowania wskaźnika cen nieruchomości i czynszów – referuje K.Baraniecka.
 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie uzgadniania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych z Ministrem Infrastruktury – referuje J.Łopato
 6. Współpraca KN-KIG z przedstawicielami zawodów nieruchomościowych – wprowadzenie do dyskusji Z.Niemczewski
 7. Przyjęcie planu pracy KN-KIG na II półrocze – wprowadzenie J.Łopato
 8. Wolne wnioski, sprawy różne.

Ad. 1 Informacja o wynikach ankietowania SKO w sprawie aktualizowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Podczas spotkania została przedstawiona informacja o wynikach ankietowania SKO w sprawie aktualizowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu -członkowie Komitetu otrzymali wyniki ankiety w formacie pliku elektronicznego.

Podsumowując wyniki ankiety – przeprowadzone badania ujawniają jedynie aspekt ilościowy obronnych reakcji użytkowników wieczystych na składane przez właściwe organy oferty nowych, wyższych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. Nie dają niestety odpowiedzi na wiele szczegółowych, istotnych pytań

Ad.2 Przyjęcie stanowiska (uwag) w sprawie projektu ustawy o przekształceniu prawa u.w. w prawo własności

Członkowie Komitetu otrzymali do przeanalizowania dwa dokumenty będące opiniami do projektu ustawy (autorami opinii są  p. J. Łopato i p. Z. Niemczewski). Z uwagi na fakt, iż opinie zawierają sprzeczne stanowiska wywiązała się merytoryczna dyskusja. Podnoszone były głównie negatywne skutki wprowadzenia zapisów projektu w życie (m. in. niekonstytucyjność projektu, przymusowa hipoteka, wywłaszczenie jst). Ustalono, iż do dnia 30 kwietnia br Komitet przygotuje szczegółowe uwagi do przedmiotowego projektu ustawy celem przekazania do podkomisji sejmowej (po przyjęciu uwag przez Prezydium KIG).

Ad.3 Przyjęcie stanowiska w sprawie opiniowania operatów szacunkowych (ocena zasad wynikających z art.157 ugn)

Omówiono szeroko kwestie spraw będących w SKO. W toku przeprowadzonej dyskusji stwierdzono, iż arbitraż przyspiesza postępowanie. Krytyczna analiza obecnego stanu prawnego zostanie przygotowana do dnia 30 kwietnia br

Ad. 4 Przyjęcie stanowiska w sprawie publikowania wskaźnika cen nieruchomości i czynszów

Uczestnicy posiedzenia otrzymali przygotowane opracowanie dot. publikowania wskaźnika cen nieruchomości i czynszów, w którym podnoszono , iż od chwili wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. od dnia 1 stycznia 1998 r., Główny Urząd Statystyczny nie zdołał wypracować poprawnej merytorycznie metody statystycznego badania zmian cen nieruchomości, a tym samym nie zrealizował wynikającego z treści art. 5 ww. ustawy obowiązku opracowania i publikacji wskaźników zmian cen nieruchomości. Zdaniem GUS nie jest możliwe wypracowanie takiej metody statystycznej, która umożliwiłaby określenie ww. wskaźników.

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności zapisu treści art. 5 ww. ustawy w kontekście zasady poprawnej legislacji oraz zasady zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP.               Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl/pliki/12161143460.pdf 

Obecnie sprawa jest w tokunumer sprawy w Trybunale Konstytucyjnym  K23/08  http://www.trybunal.gov.pl/Sprawy/sprawyTK/sprawy2_2009.htm

Ad. 5 Przyjęcie stanowiska w sprawie uzgadniania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych z Ministrem Infrastruktury

Przedstawiono i omówiono projekt stanowiska KN z którego wynika, iż uzgadnianie przez Ministra Infrastruktury standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych nie jest celowe. Stan obecny zapewnia swobodę wyboru standardów, a także niczym nie zakłóconą ich naturalną ewolucję, natomiast uzgodnienie standardów nie jest warunkiem poprawnego wykonywania zawodu przez rzeczoznawców majątkowych. W ocenie KN zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego są już dostatecznie szeroko i szczegółowo uregulowane przepisami prawa. Stanowisko zostanie przekazane do Ministerstwa Infrastruktury (?)

Ad. 6 Współpraca KN-KIG z przedstawicielami zawodów nieruchomościowych

Podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu zawodów „nieruchomościowych” biorących udział w pracach Komitetu. Wskazywano pozytywne aspekty włączenia się osób posiadających widzę specjalistyczną z zakresu planowania przestrzennego, geodezji, zarządzania nieruchomościami etc. celem uzgadniania stanowisk w szerszym gronie.

Ad.7 Przyjęcie planu pracy KN-KIG na II półrocze

Ustalony został zakres tematyczny działań Komitetu na II półrocze. Tematyka ta obejmuje:

 • kwestie związane z wyceną nieruchomości pod drogi publiczne
 • tematykę samorządu rzeczoznawców
 • poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3859)
 • planowanie przestrzenne
 • bonifikaty i zmiana opłat użytkowania wieczystego
 • poszerzenie składu Zespołu
 • utworzenie strony internetowej Komitetu pod adresem knkig.pl ( informacja o stronie wraz z linkiem byłaby zamieszczona na podstronie komitetu pod adresem http://www.kig.pl/index.php/o-nas/dzialalnosc-ekspercka-kig/komitet-ds–nieruchomosci)

Ad. 8 Wolne wnioski, sprawy różne.

Kolejne posiedzenie Komitetu ds. Nieruchomości zostało ustalone na dzień 20 czerwca br godz. 12.00, sala 248

Obecni na posiedzeniu wg listy:

 1. Jan Łopato – Przewodniczący
 2. Krystyna Baraniecka – Członek
 3. Leszek Flis – Członek
 4. Barbara Majewska – Członek
 5. Zbigniew Niemczewski – Członek
 6. Jolanta Smolińska – Członek