Uwagi KN KIG do projektu rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Komitet ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości:

  1. Zgodnie z §2 pkt 4 organizatorem praktyki zawodowej są wyłącznie związki stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych. Powierzenie tego zadania praktycznie jednemu podmiotowi nie znajduje uzasadnienia. Po pierwsze, nadanie wyłączności jest sprzeczne z zasadą gospodarki rynkowej, całkowicie wyklucza konkurencję. Po drugie, obsługa kandydatów „w jednym okienku w Warszawie” może stanowić pewną uciążliwość dla kandydatów zamieszkałych w innych rejonach kraju i wiązać się ze zwiększonymi koszty. Dlatego proponujemy nadanie statusu organizatora także innym podmiotom, w szczególności stowarzyszeniom rzeczoznawców majątkowych i izbie gospodarczej zrzeszającej przedsiębiorców będących rzeczoznawcami majątkowymi.
  2. Proponowana w §4 ust.4 opłata za praktykę jest konsekwencją zmiany  art.197 pkt 1 u.g.n., zgodnie z którym maksymalna wysokość opłaty za praktykę nie może być większa niż 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Rozporządzenie przewiduje opłatę w wysokości maksymalnie 45% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co w warunkach 2013 roku jest równe kwocie 1683 zł. Wymiar czasowy praktyki wynosi co najmniej 6 miesięcy, czyli miesięczna opłata wynosi 228,05 zł brutto, a po odliczeniu VAT i podatku dochodowego wynagrodzenie prowadzącego praktykę wynosi 184,72 zł netto. Intencją „ustawy Gowina” była deregulacja, ale przytoczone rozwiązanie jest regulacją w najczystszej postaci, bowiem ingeruje w sferę stosunków cywilnoprawnych dotyczących ustalania ceny za usługę. Trudno zgodzić się z uzasadnieniem autorów projektu rozporządzenia, że w świetle dotychczasowych doświadczeń ustalona kwota „powinna wystarczyć”. To nie energetyka lub inny monopol, aby państwo zmuszone było kontrolować ceny. Przyjęte rozwiązanie będzie prowadzić do zmniejszenia podaży usług w zakresie organizowania praktyk. Spadek podaży zawsze skutkuje wzrostem ceny, a jeśli cena jest prawnie usztywniona, to rozwinie się szara strefa lub/i obniży się jakość oferowanych usług. Przypomina to stare, słuszne minione czasy. Gratulujemy pomysłodawcom, przede wszystkim posłom, którzy rozwiązanie to zaproponowali. Do autorów rozporządzenia apelujemy, aby nie obniżali i tak śmiesznie niskiego ustawowego pułapu wysokości opłaty.
  3. W §6 ust.5 po słowach: „…nie może być prowadzącym praktykę zawodową” postawić kropkę i skreślić dalszą część zdania, która nie wnosi żadnej nowej treści.
  4. W §19 ust.2 na końcu zdania dopisać  słowa: „co najmniej na 2 miesiące przed terminem etapu wstępnego.”  Uzasadnienie: zgodnie z §24 ust.1 kandydat składa do ministra wniosek o nadanie uprawnień zawodowych nie później niż  40 dni przed wybranym terminem etapu wstępnego, zaś we wniosku musi podać dokładną datę etapu wstępnego i datę przyporządkowanego egzaminu (§24 ust.2). Należy zapewnić odpowiednio długi okres czasu na dotarcie informacji o w/w terminach do kandydata i czas do namysłu nad wyborem terminu postępowania kwalifikacyjnego.
  5. W §23 ust.2 po słowach: „…spełnia warunki dopuszczenia do” wpisać słowa „…postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w §22a” i skreślić dalszą część zdania. Dzięki temu przepis staje się bardziej klarowny i precyzyjny.

Do projektu rozporządzenia w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne nie zgłaszamy uwag.